Dilli BC, New Delhi, Delhi NCR || Restaurant Addresses
  • GK1, GK2, Malviya Nagar, Dwarka, Janak Puri
  • GK1, GK2, Malviya Nagar, Dwarka, Janak Puri
  • GK1, GK2, Malviya Nagar, Dwarka, Janak Puri
ORDER ONLINE

Dilli BC

9013454545, 8800023596

Locate Us

Malviya Nagar

Timings: 12:00 pm - 04:00 pm,
06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 8800023597
E-Mail: oye@dillibc.com

GK-2

Timings: 12:00 pm - 04:00 pm,
06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9013454545, 8800023596
E-Mail: oye@dillibc.com

Janakpuri

Timings: 06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9811021594
E-Mail: oye@dillibc.com

GK 1

Timings: 12:00 pm - 04:00 pm,
06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9811021539
E-Mail: oye@dillibc.com

Dwarka

Timings: 06:00 PM to 04:00 AM
Phone No: 8800023598
E-Mail: oye@dillibc.com

Golf Course Road

Timings: 11:00 am - 04:00 pm,
06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9643007349
E-Mail: oye@dillibc.com

DLF Phase 4

Timings: 11:00 am - 04:00 pm,
06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9643007347
E-Mail: oye@dillibc.com

Lajpat Nagar 2

Timings: 12 noon to 04:00 pm,
06:00 pm to 04:00 am
Phone No: 9818664663
E-Mail: oye@dillibc.com

DILLI BC - Baani Square

Timings: 06:00 pm - 04:00 am
Phone No: +919810397349
E-Mail: oye@dillibc.com

Dilli BC - Sec-75 Noida

Timings: 12:00 pm - 11:30 pm
Phone No: +919990266644
E-Mail: oye@dillibc.com

Dilli BC - Vasant Vihar, Delhi

Timings: 12:00 pm- 4:00 pm &
6:00 pm- 11:30 pm
Phone No: 8800270224
E-Mail: oye@dillibc.com

Dilli BC - M3M Urbana

Timings: 06:00 pm - 04:00 am
Phone No: 9899523355
E-Mail:  oyo@dillibc.com

Dilli BC - Sector 23, Gurgaon

Timings: 12:00 pm- 4:00 pm &
06:00 pm- 11:30 pm
Phone No: 9717429747
E-Mail: oye@dillibc.com

Contact Us